Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


PROGRAM RADA SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA 

Vlada Crne Gore

Savjet za saradnju sa iseljenicima

 

 

PROGRAM RADA

SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

za 2017-2018. godinu

 

Podgorica, 28. jul 2017. godine

 

UVOD

Savjet za saradnju sa iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet), savjetodavno je tijelo Vlade Crne Gore koje učestvuje u kreiranju i sprovođenju Strategije saradnje Crne Gore sa iseljenicima, akcionog plana za realizaciju ove Strategije, kao i ukupnih aktivnosti saradnje sa iseljenicima.

Na osnovu člana 14. Zakona o saradnji Crne Goresa iseljenicima (,,Službeni list CG”, 47/15), nadležnosti Savjeta su:

-          razmatranje sprovođenje strategija i zakona, kao i druga pitanja od interesa za iseljenike;

-          pokretanje i razmatranje aktivnosti koje se tiču očuvanja jezikā, kulturā i tradicijā iseljenika, privredne, naučne i sportske saradnje iseljenika sa Crnom Gorom, jačanja zajedništva i pripadnosti Crnoj Gori, položaja i prava iseljenika u Crnoj Gori i zemljama prijema, organizovanja iseljenika, informisanja i povezivanja, kao i druge aktivnosti od interesa za Crnu Goru i iseljenike;

-          davanje mišljenja o pojedinim pitanjima u vezi sa iseljenicima, na zahtjev nosilaca saradnje;

-          donošenje Poslovnika o radu Savjeta, kojim se određuju opšti uslovi, način i postupak donošenja odluka;

-          usvajanje i podnošenje godišnjeg izvještaja o svom radu Vladi, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28.07.2016. godine imenovala Savjet za saradnju sa iseljenicima koji ima 77 članova, a čine ga predstavnici iseljenika, organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti.

Imenovanju članova prethodio je postupak propisan članovima 15-24 Zakona o saradnji Crne Goresa iseljenicima (,,Službeni list CG”, 47/15), a koji je sprovela Uprava za dijasporu I Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima održana je 27. septembra 2016. godine u Podgorici.

Za predsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, izabran je dr Nenad Popović iz Njemačke, dok su za potpredsjednike izabrani Boris Popivoda iz Makedonije, Edin Latić iz Luksemburga, Ruždija Jarović iz SAD-a i Martin Junčaj iz Švajcarske. Za predsjednike radnih tijela (odbora) izabrani su: Mirko Zečević - Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta, prof. dr Milorad Nikčević - Odbor za nauku i prosvjetu, Dejan Šestović - Odbor za sport, Sabrija Vulić - Odbor za informisanje, Mihailo Mandić - Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika, Refik Radončić - Odbor za privredno partnerstvo, Mirza Redžić - Odbor za evropske i evroatlanske integracije, Vladislav Popović - Odbor za pravna pitanja, dr Slobodan Drakić - Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, Emira Mustajbašić Ličina - Odbor za ravnopravnost polova i Aleks Rohas Božović - Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu.

Program rada Savjeta za saradnju sa iseljenicima u 2017-2018 godini (period izmedju dvije sjednice), sadržaće aktivnosti obradjene po tematskim oblastima za koje su formirani odbori Savjeta.

 

JAČANJE DRŽAVNOG I KULTURNOG IDENTITETA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.       

Inicijativa za otvaranje Crnogoskog kulturnog centra u Beogradu I pomoć u realizaciji projekta u slučaju njegovog prihvatanja

M. Zečević

 

Vlada CG/MVP/ UzD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUČNA I PROSVJETNA SARADNJA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.

Iniciranje dodjele stipendija za studente poslijediplomskih doktorskih studija iz oblasti humanističkih nauka

M.Nikcevic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

Savjet  - inic.za formiranje Fonda – Univerzitet CG/Min.prosvjete

2017/ I kvartal 2018

2.

Crnogorski identitet, interkulturalnost I državotvornost u istoriografskoj vizuri D.Živkovića: Naučni skup i (li) Zbornik radova posvećen Dragoju Živkoviću

M.Nikčević

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

Savjet/UzD/

Istorijski institut/Min.kulture

 

3.

Dva vijeke crnogorsko-britanskih odnosa

N.Pajovic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

UzD/ Ambasada CG u Londonu

I, II kvartal 2018

4.

Promocija “Istorije crnogorske književnosti” N.Kilibarda, R.Rotković, M.Nikčević

D.Pajkovic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

 

5.

Iniciranje i podržavanje osnivanja posebnog književnog fonda na crnogorskom jeziku, kao i knjiga i publikacija autora iz Crne Gore u iseljeničkim organizacijama u Kanadi, kao i u drugim asocijacijama u svijetu

Z.Raicevic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

 

6.

Uključivanje visokoobrazovanih kadrova iz iseljeništva u nastavne i naučno-istraživačke programe ili projekte koje sprovode institucije u Crnoj Gori. Ostvari kontakt sa g-đom Antonelom Arhin (cg iseljenik), direktorkom Fakulteta za dijasporu na Univerzitetu u Torontu.

Z.Raicevic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

 

7.

Izrada istraživačkih projekata, po mogućnosti, objavljivanje Monografije ili knjige o istaknutim Crnogrocima u rasijanju. Konkretan prijedlog - izdavanje knjige o vajaru Janku Brajoviću, koji je umro u Vankuveru 1948. godine i koji je iza sebe ostavio desetine vajarskih djela u kamenu i bronzi, koji je bio veliki patriota i borac za Crnu Goru.

Z.Raicevic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

 

8.

Stipendiranje naših studenata, polaznika magistarskih i doktorskih studija, tamo đe se mogu ispuniti uslovi iz Konkursa, u skladu sa budžetom nosioca aktivnosti, kao i spremnošću naših iseljenika da učestvuju u pokrivanju troškova studiranja, u Crnoj Gori ili Kanadi.

Z.Raicevic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

 

9.

Pokretanje inicijative za dodjelu priznanja istaknutim iseljenicima iz Kanade i drugih zemalja dijaspore. Naši prijedlozi su g. Branko Aleksić i pokojni Vojislav Rašović, zbog svog doprinosa afirmaciji crnogorskih vrijednosti, finansiranju mnogih projekata iz nauke i prosvjete.

Z.Raicevic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

 

10.

Dati predlog Upravi za dijasporu da poziv za Ljetnju školu namijenjenu djeci crnogorskih iseljenika raspisuje u početkom godine ili najkasnije u I kvartalu.

D.Pajkovic

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

UzD

III, IV Kvartal 2017

11.

- Izložba slika crnogorskih autora: slikari koji žive I rade u Sloveniji, porijeklom iz Crne Gore. Projekat namijenjen našem iseljeništvu I široj slovenačkoj publici;

- Savremena crnogorska književnost: predstavljanje jednog crnogorskog autora široj publici Slovenije

D. Pajković

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

 

Tokom 2018

12.

Nacrt rada crnogorskih škola u inostranstvu: analiza stanja, potreba, mogućnosti i priprema predloga organizacije škola u saradnji nadležnih institucija i iseljenika

N.Pajović

Odbor za naucnu i prosvj.saradnju

UzD/Min.prosvjete

III, IV kvartal 2017

 

SPORTSKA SARADNJA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.

Organizacija revijalnih utakmica u inostranstvu sa crnogorskim klubovima

Dejan Sestovic

Odbor za sport

Uprava za dijasporu

Tokom 2018. god.

2.

Razmjena kadeta i juniora u rukometu sa francuskim Rukometnim centrima za formaciju mladih

Dejan Sestovic

Odbor za sport

Centar za formaciju mladih, Val d’Oise, Francuska

Tokom 2018. god.

3.

Predvidjeti poslovni sastanak Odbora za sport u Parizu

 

Dejan Sestovic

Odbor za sport

Uprava za dijasporu

Proljece 2018. god

 

INFORMISANJE

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.

Časopis
“Crnogorska dijaspora”

Sabrija Vulić

Odbor za Informisanje

UzD

Oktobar 2017

2.

Sajt
“Crnogorska dijaspora”

Sabrija Vulić

Odbor za Informisanje

UzD

Jesen 2017

3.

Promocija časopisa u dijaspori

Sabrija Vulić

Odbor za informisanje

UzD

Januar 2018

 

ZAŠTITA PRAVA I POLOŽAJA ISELJENIKA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1

Penziono osiguranje – dostaviti molbu Ministarstvu Rada i Socijalnog staranja o potrebi potpisivanja Protokola između Crne Gore i Kanade o penzionom osiguranju (slične Zakone imaju Hrvatska i Srbija), čime bi se omogućilo građanima jedne ili druge države da prenesu radni staž u zemlju boravka kada ispune uslove za podnošenje zahtjeva za penziju. 

Da se izjasne ostale zemlje da li imaju sličan problem/interes.

Z. Raičević / M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/Ministarstvo rada i soc. staranja

IV kvartal 2017

2.       

Ovjera dokumenata

Razmotriti i mogućnost da se ovlaštenja daju i našim predstavnicima od povjerenja, kao što to postoji u mnogim državama u kojima živimo – Justice of the Piece, da mogu ovjeravati naša dokumenta. Doduše, postoji sporazum pružanja takvih usluga u diplomatskim predstavništvima Srbije i Hrvatske i u Australiji dosta koriste ovu mogućnost.

Po navodima iz Kanade, naši iseljnici nailaze na velike problem pri ovjeri dokumenata pa predlažu da se u pravnim postupcima u kojima sudjeluju naši isljenici iz Kanade priznaju dokumenta ili ovlašćenja koja su ovjerena pečatom kanadskog Notary Public, a ne da potražuju dokumenta ili ovlašćenje iz Kanade koja su ovjerena SAMO APOSTILLE pečatom. Razlog je sledeći – naši iseljenici ne mogu uraditi ovjeru sa APOSTILLE pečatom, jer Kanade ne priznaje takvu ovjeru. U KANADI se jedino može raditi ovjera kod NOTARY PUBLIC.

Sada, takva procedura je vrlo komplikovana, jer da bi se to obavilo, prvo se mora uraditi ovjera kod notara, nakon toga se sve šalje Ministarstvu Inostranih Poslova Kanade u Otavi na verifikaciju, a nakon toga Konzulatu ili Ambasadi Crne Gore u S.A.D.

Najbolji i najbrži način i dalje je - da se lično pođete u Konzulat Crne Gore u Njujorku 801 Second Avenue, 7th floor, New York, NY 10017

Z.Raičević/ M. Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/MVP/MUP

III,IV kvartal 2017

3.       

Inicijativa za pojednostavljenje postupka priznavanja državljanstva našim iseljenicima kao i članovima familija koje imaju za bračnog druga crnogorskog državljanina i/ili sa njim žive u vanbračnoj zajednici. 

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/MUP

 

4.       

Uputiti molbu Upravi za dostavljanje informacije o upotrebnoj vrijednosti iseljeničke legitimacije- koje su to pogodnosti koje ona pruža iseljenicima i da li ih uopšte pruža?

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/MUP

 

5.       

Pitanje glasanja naših iseljenika u inostranstvu- Predlog za razmotranje mogućnosti glasanja naših iseljenika u inostranstvu koje bi se organizovalo u saradnji sa našim diplomatskim predstavništvima, počasnim konzulima ili onima koji obnašaju takve slične funkcije ili glasanje putem Interneta ili putem poštanske pošiljke. Da jedna komisija razmotri ovu mogućnost i ukaze šta i koliko je to od koristi za Crnu Goru.

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/Odbor za medjunarodne odnose I iseljenike Skupštine CG

 

6.       

Regulisanje pitanja zdravstvenog osiguranja. Šta može da očekuje crnogorski iseljenik tokom svog boravka u Crnoj Gori po pitanju zdravstvene zaštite?

Bilo bi izuzetno korisno  da se informacije o ovom pitanju postave na vladinom sajtu sa preciznim uputstvima o obavezama naših iseljnika koji su strani osiguranici u Crnoj Gori (prijave boravka i prijave za zdravstvenu zaštitu u vrijeme boravka u CG) i nastojati da se sve to odradi preko Interneta. Da li u tom smislu Iseljenička legitimacija može biti od neke pomoći?

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/Min.zdravlja/Fond zdravstva

 

7.       

Predlog za uvodjenje carinskih olakšica prilikom unošenja stvari za domacinstvo, posebnih materijala za izgradnju kuće ili drugih objekata, automobila itd. Postoje mnoge ideje kako i na koji način realizovati ovaj prijedlog, a jedan od predloženih je i da se zakonom utvrdi broj godina provedenih van Crne Gore nakon kojih iseljenik stiče ovakve pogodnosti.

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/Uprava carina

 

8.       

pitanje počasnih konzula - pri imenovanju počasnog konzula tijelo zaduženo za imenovanje počasnog konzula treba da obavi dodatne konsultacije sa svim relevantnim predstavnicima naše dijaspore u državi o kojoj je riječ prije nego donese konačno rješenje. Naravno, nemamo ambicija da dijaspora imenuje počasne konzule, ali smo mišljenja da dijaspora može najbolje prikupiti korisne informacije i dati svoje mišljenje koje tijelo MIP-a može, a ne mora uvažiti. Na taj način bi se izbjegle i moguće manipulacije oko načina njihovog izbora.

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/MVP

 

9.       

uputili prijedlog Odboru za nauku i prosvjetu da pokrene inicijativu za konačno dobijanje medjunarodnog koda za crnogorski jezik.

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/ Fakultet za cg jezik

 

10. 

Inicijativa za formiranje posebnog tijela u okviru nadležnog Ministarstva koje će se baviti zaštitom kulturnih, istorijskih i materijalnih spomenika te prikupljanju informacija i njihovom adekvatnom arhiviranju istaknutih crnogorskih drzavnika, iseljenika koji su od izuzetne vaznosti po istoriju Crne Gore. 

M. Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/Min.kulture

 

11.

Inicijativa prema Vladi CG  - Crna Gora je u velikom zaostatku korištenja Interneta na pravi način i dopustili smo da budemo elektronski okupirani putem jedne od najčešće korištenih enciklopedija Wikipedije! Toliko propagande i iskrivljenih informacija na koje se pozivaju svi koji traže bilo kakve podatke o Crnoj Gori teško je objasniti, a da pri tome ni jedan od institucija sistema u Crnoj Gori ne vodi računa. Ko je to ko bi trebalo da prati neistine koje se postavljaju na ovako značajnim enciklopedijama Iida sa punim integritetom pravovremeno djeluje.

Prezentovanje Crne Gore na Internetu isto toliko važno, ako ne i važnije od štampanja bilo koje knjige u ograničenom tiražu.

M.Mandić

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

UzD/Vlada CG

 

 

PRIVREDNO PARTNERSTVO

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.       

Organizovanje okruglih stolova sa temom “Promocija zdravstvenog turizma Crne Gore”

V.Kirović

Odbor za privr.partnerstvo/ Odbor za zdravstvo I zdrav.zaštitu/ Savjet: svi članovi

 

2017-2018

Kontinuirano u skladu sa interesovanjem

2.       

Tematske prezentacije I okrugli stolovi sa ciljem promocije ekonomskih potencijala CG.

Dogovoreno:
Turska, više gradova: 25-30/08/2017
Njemačka, više gradova: 15-20/09/2017
USA, kraj oktobra 2017

V.Kirović

Odbor za privr.partnerstvo

 

2017-2018

Kontinuirano u skladu sa interesovanjem

3.       

Analiza mogucnosti i interesovanja za ulaganje iseljenika u ekonomiju CG

V.Kirović

Odbor za privr.partnerstvo

UzD, Min.ekonomije, lokalne vlasti

I-II kvartal 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVROPSKE I EVROATLANTSKE INTEGRACIJE

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.

"Jačanje kapaciteta crnogorskih iseljeničkih organizacija za lobiranje i zagovaranje interesa Crne Gore." Osnovi cilj projekta/aktivnosti je da se aktivnijom političkom participacijom crnogorskih iseljeničkih orgnanizacija, korištenjem demokratskih mehanizama odnosno mogućnosti direktnog obraćanja ili saradnje sa predstavnicima i/ili organima izvršne i zakonodavne vlasti u zemljama (članicama EU) u kojima djeluju, kao i druge načine primjerene demokratskim društvima, doprinese ubrzanom putu Crne Gore u procesu integracija u EU. Prezentacija proojekta/aktivnost će se realizirati u formi kratkog predavanja ili putem izrade brošure o savremenim tehnikama lobiranja i zagovaranja. Brošure bi, pored osnovnog sadržaja, sadržavale i precizne kontakt detalje Odbora koji bi bili na raspolaganju članovima Savjeta u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenima.

Mirza Redžić

Odbor za evropske i evroatlanske integracije

Nije proslijeđeno

Treći kvartal 2017. godine

2.

Upućivanje zajedničkog pisma crnogorskih iseljeničkih asocijacija koje djeluju u zemljama članicama EU - Predsjedniku Europskog parlamenta Antoniu Tajaniju, Predsjednik Europskog vijeća Donaldu Tusku, Predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru, Visokoj predstavnici za vanjsku politiku i sigurnost EU Federici Mogherini i Komesaru za susjedsku politiku i proširenje Johannesu Hahnu. U pismu bi bio naglašen veliki interes crnogorskih iseljeničkih organizacija za ubrzanje procesa EU-integracije Crne Gore, te istaknuta važnost uspješne realizacije ovog procesa.

Mirza Redžić

Odbor za evropske i evroatlanske integracije

Nije proslijeđeno

Treći kvartal 2017. godine

3.

Uspostavljanje prakse kreiranja i distribuiranja članovima Savjeta (jednom ili dva puta mjesečno) newsletter-a sa informacijama o toku procesa EU-integracija Crne Gore odnosno o aktivnostima Crne Gore u kontekstu njenog članstva u NATO.

Mirza Redžić

Odbor za evropske i evroatlanske integracije

Nije proslijeđeno

kontinuirano

4.

Realizacija redovnih aktivnosti Odbora za evropske i evroatlanske integracije shodno članu 23. Poslovnika o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima, usvojenom 27.09.2017. godine. Odbor za evropske i evroatlantske integracije predlaže Savjetu mjere za: 1) nadgledanje toka pregovora za pristup Evropskoj uniji i NATO–u i u ime Savjeta daje mišljenja i smjernice; 2) sprovođenje analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti propisa Savjeta sa pravnim tekovinom Evropske unije; 3) unapređenje odnosa Crne Gore i NATO–a, kao i sprovođenje aktivnosti u vezi sa unapređenjem tog odnosa.

Mirza Redžić

Odbor za evropske i evroatlanske integracije

Nije proslijeđeno

kontinuirano

5.

Kreiranje adresa elektronske pošte za sve Odbore Savjeta na domeni: @mfa.gov.me, kako bi se službena komunikacija uniformirala i profesionalizirala. Trenutno se u komunikaciji u ime svih Odbora Savjeta koriste privatne adrese elektronske pošte članova i/ili rukovodilaca Odbora, što ne odgovara rastućoj važnosti Savjeta, i službenoj formi komunikacije koja se preduzima u ime Odbora.

Mirza Redžić

Savjet za saradnju sa iseljenicima/Uprava

Nije proslijeđeno

Treći kvartal 2017. godine

 

     PRAVNA PITANJA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.       

Uspostavljanja boljeg kontakta izmedu zdravstva Crne Gore i zdravstva Srbije - prije svega Vojvodine.

Konkretno -saradnji zdravstva Crne Gore sa Institutima u Sremskoj Kamenici (Institut za plućne bolesti Vojvodine, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institut za onkologiju Vojvodine ...), kao i saradnju sa Kliničkim centrom Vojvodine

S. Drakić

Odbor za zdravstvo I zdrav. zaštitu

UzD/zainteresovane zdr.institucije

Kontinuirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RAVNOPRAVNOST POLOVA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1. 

- Edukacija žena, predočavanje statusa koji imaju u svijetu patrijarhata, a kakav status im određuju povelje UN

Emira M. Ličina

Odbor za rodnu ravnopravnost

 

2017-2018.

2.

- Zalaganje za veću zastupljenost žena u samom Savjetu, kao i u dijaspori

Emira M. Ličina

Odbor za rodnu ravnopravnost

-Upravi za dijasporu CG

-Udruženjima  CG u dijaspori

2017-2018.

3.

- Tribine o transrodnim osobama i njihovom statusu

Emira M. Ličina

Odbor za rodnu ravnopravnost

Nadležnom ministarstvu

2017-2018.

4.

- Otvaranje profila na društvenim mrežama (na primjer) gdje bi dijasporci razmjenjivali mišljenja, iznosili svoje primjere, neko stručniji komentarisao... etc

Emira M. Ličina

Odbor za rodnu ravnopravnost

 

2017-2018.

5.

- Akvizicija stanja tih odnosa po kontinetima, državama gdje žive dijasporci

Emira M. Ličina

Odbor za rodnu ravnopravnost

Udruženjima CG u dijaspori

2017-2018.

6.

- Položaj žena i muškaraca u bračnim zajednicama

Emira M. Ličina

Odbor za rodnu ravnopravnost

 

2017-2018.

 

      ŠIRENJE CRNOGORSKE ZAJEDNICE U SVIJETU

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.       

Izrada udžbenika i audiovizuelnog materijala za učenje crnogorskog jezika koji bi preko interaktivne virtuelne platforme bili dostupni crnogorskim iseljenicima širom svijeta

Aleks R.Božović

Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku I prosvjetu

UzD/Ministarstvo prosvjete/Zavod za školstvo

 

2.       

 Izrada udžbenika i audiovizuelnog materijala u cilju promocije kulturne baštine i tradicije (narodne igre, običaji i kulinarstvo) među iseljenicima.

Aleks R.Božović

Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku I prosvjetu

UzD/Ministarstvo prosvjete/Zavod za školstvo/ Min.kulture

 

3.       

Program stipendiranja crnogorskih iseljenika koji bi podrazumijevao i određeni period učenja crnogorskog jezika.

Aleks R.Božović

Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku I prosvjetu

UzD/Ministarstvo prosvjete/Min.nauke/ Univerzitet CG

 

4.       

Izrada interaktivne virtuelne platforme koja bi bila dostupna iseljenicima širom svijeta.

Aleks R.Božović

Odbor za širenje cg zajednice u svijetu

 

 

5.       

Istraživanje migracija sa prostora CG:

-          Mapiranje migratornih kretanja Crnogoraca u skladu sa istorijskim događajima koju su prouzrokovali pomenute migracije.

-          Identifikovanje uzroka migracija, koristeći kao izvor iseljenike i/ili njihove potomke, kao i istorijske registre o migratornim kretanjima u svim zemljama prijema.

-          Izrada dokumenata (tekstovi i audiovizuelni materijal) o migratornim pravcima  Crnogoraca.

Aleks R.Božović

Odbor za širenje cg zajednice u svijetu/Odbor za nauku I prosvjetu

UzD

 

6.       

Formiranje baze o iseljenicima:

-          Izraditi jedinstveni formular za bazu o iseljenicima;

-          Izraditi standardizovani registrar o organizacijama, fondacijama i legatima;

-          Stvoriti i omogućiti procedure kako bi potvrde o dokumentima koje su izdate Crnogorcima tokom ili nakon rata, mogle biti validne, kada se one izdaju u zemljama u kojima se nalaze iseljenici i služe za dokazivanje crnogorskog porijekla;

-          Kreirati proceduru za provjeru dokumentacije koja će se prilagati kao sastavni dio baze o iseljenicima;

-          Kreiranje baze podataka koja bi bila dostupna u okviru servera Ministarstva vanjskih poslova, kao virtuelna platforma koja sadrži jedinstvenu bazu o crnogorskim iseljenicima, grupisanim po zemljama, u dvojezičnom formatu (na crnogorskom i jeziku zemlju prijema), uz mogućnost pristupa (Windows access) zvaničnim crnogorskim udruženjima i zajednicama.

Aleks R.Božović

Svi

UzD/Savjet

 

7.       

Osmišljavanje decentralizovanih radionica (informativnog tipa) od strane Ministarstva vanjskih poslova uz učešće predstavnika crnogorske dijaspore, u cilju analize prednosti i mana kada je u pitanju posjedovanje iseljeničke knjižice ili pasoša za crnogorsku dijasporu.

Aleks R.Božović

Odbor za širenje cg zajednice u svijetu

UzD/MVP/ DKP CG u svijetu

 

8.       

Predlog za izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu :

-          Analizirati članove ovog zakona koji se odnose na postojeće modalitete dodjeljivanja državljanstva iseljenicima i njihovim potomcima;

-          Predložiti članove koji bi izmijenili načine dobijanja državljanstva, imajući u vidu prava iseljenika i njihovih potomaka.

Aleks R.Božović

Svi

UzD/MUP/MVP

 

 

ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI SVIH ODBORA

Br.

Naziv aktivnosti

Predlagač  aktivnosti

Nadležni odbor/i

Proslijedjeno na obradu (nadležna institucija)

Rok

1.       

Izrada Strategije rada Savjeta za period 2018-2020

Neven Pajovic

Svi

UzD/MVP/Vlada CG

Dec.2017.

2.       

Pregled stanja u iseljeništvu

UzD

svi

UzD/MVP/Vlada CG

IV kvartal 2017

 

 

 

 

 
 

Odštampaj stranicu