Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


ODBOR ZA ŠIRENJE CRNOGORSKE ZAJEDNICE U SVIJETU 

ODBOR ZA ŠIRENJE CRNOGORSKE ZAJEDNICE U SVIJETU

PREDLOG PROJEKATA

PROJEKAT I

 

 

Oblast: Kultura

Projekat: Jačanje kulturnog identiteta

Pravni osnov: Član 6 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima

Cilj I:

Učenje crnogorskog jezika i očuvanje kulturnog identiteta

Aktivnosti:

Aktivnost I

Izrada udžbenika i audiovizuelnog materijala za učenje crnogorskog jezika koji bi preko interaktivne virtuelne platforme bili dostupni crnogorskim iseljenicima širom svijeta.

Aktivnost II 

Izrada udžbenika i audiovizuelnog materijala u cilju promocije kulturne baštine i tradicije (narodne igre, običaji i kulinarstvo) među iseljenicima.

Aktivnost III 

Program o stipendiranju crnogorskih iseljenika koji bi podrazumijevao i određeni period učenja crnogorskog jezika.

Aktivnost IV

Izrada interaktivne virtuelne platforme koja bi bila dostupna iseljenicima širom svijeta.

Cilj II:

Raspolaganje informacijom o migratornim tokovima Crnogoraca.

Aktivnosti:

Aktivnost I 

Mapiranje migratornih kretanja Crnogoraca u skladu sa istorijskim događajima koju su prouzrokovali pomenute migracije.

Aktivnost II

Identifikovanje uzroka migracija, koristeći kao izvor iseljenike i/ili njihove potomke, kao i istorijske registre o migratornim kretanjima u svim zemljama prijema.

Aktivnost III

Izrada dokumenata (tekstovi i audiovizuelni materijal) o migratornim pravcima  Crnogoraca.
 

PROJEKAT II

Oblast:  Očuvanje nacionalnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori

Projekat:  Baza o iseljenicima

Pravni osnov:  Članovi 7, 36, 37, 38 y 39 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima

OPŠTI CILJ:

Predložiti crnogorskoj dijaspori mogućnost popisa, a u cilju stvaranja identitetskih i nacionalnih veza.

Cilj I:

Raspolagati informacijom o iseljenicima po zemljama prijema, koja bi služila kao jedini izvor o evidenciji članova crnogorskih udruženja i zajednica.

Aktivnost I

Izraditi jedinstveni formular za bazu o iseljenicima.

Aktivnost II

Izraditi standardizovani registrar o organizacijama, fondacijama i legatima.

Aktivnost III

Stvoriti i omogućiti procedure kako bi potvrde o dokumentima koje su izdate Crnogorcima tokom ili nakon rata, mogle biti validne, kada se one izdaju u zemljama u kojima se nalaze iseljenici i služe za dokazivanje crnogorskog porijekla.

Aktivnost IV

Kreirati proceduru za provjeru dokumentacije koja će se prilagati kao sastavni dio baze o iseljenicima.

Aktivnost V

Kreiranje baze podataka koja bi bila dostupna u okviru servera Ministarstva vanjskih poslova, kao virtuelna platforma koja sadrži jedinstvenu bazu o crnogorskim iseljenicima, grupisanim po zemljama, u dvojezičnom formatu (na crnogorskom i jeziku zemlju prijema), uz mogućnost pristupa (Windows access) zvaničnim crnogorskim udruženjima i zajednicama.

Cilj II:

Predložiti dokument za identifikaciju crnogorske dijaspore

Aktivnost

Osmišljavanje decentralizovanih radionica od strane Ministarstva vanjskih poslova uz učešće predstavnika crnogorske dijaspore, u cilju analize prednosti i mana kada je u pitanju posjedovanje iseljeničke knjižice ili pasoša za crnogorsku dijasporu.

 

PROJEKAT III

Projekat: Izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu

Pravni osnov: Član 10 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima

Cilj

Izmjena Zakona o crnogorskom državljanstvu

Aktivnost I

Analizirati članove ovog zakona koji se odnose na postojeće modalitete dodjeljivanja državljanstva iseljenicima i njihovim potomcima.

Aktivnost II

Predložiti članove koji bi izmijenili načine dobijanja državljanstva, imajući u vidu prava iseljenika i njihovih potomaka.

 

 

Aleks Rohas Bozović

Predsjednik
Crnogroska zajednica Peru

Br. Lične karte: 43369578

 

 

 
 

Odštampaj stranicu