Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


Odbor za
pravna pitanja 


 

IZVJEŠTAJ O RADU 


 

 

Odbor za pravna pitanja se u proteklom periodu bavio analizom crnogorskog zakonodavstva u onim segmentima od posebnog interesa za dijasporu.
Kako se radi o vrlo obimnom materijalu, predlažemo da u saradnji sa nadležnim institucijama Crne Gore radimo korak po korak u zajedničkom interesu.

Kao problem br. 1 nameće se pitanje državljanstva, koji mnogi neupućeni često miješaju sa aktivnim i pasivnim glasačkim pravom, koje je samo posljedica i za koje je potrebno ispuniti I uslov rezidentnosti.

Na osnovu brojnih kontakata i razmjene mišljenja sa pojedincima i udruženjima dijaspore, slobodan sam predložiti dopunu dnevnog reda koja bi sadržala prijedlog zaključka o podnošenju amandmana na Zakon o državljanstvu i koji bi glasio:

 “Građanin koji je imao crnogorsko državljanstvo u vrijeme preseljenja u drugu državu i koji je u toj državi legalnim boravkom od najmanje deset godina dobio njeno državljanstvo, ima pravo da zadrži crnogorsko državljanstvo bez obzira da li je Crna Gora sa tom državom potpisala bilateralni ugovor o dvojnom državljanstvu ili ne.”
 

 Radi uštede vremena i prostora ovaj prijedlog ću detaljnije elaborirati na sjednici Savjeta.
 Takođe smo analizirali i aktivnosti naše diplomatsko-konzularne mreže u cilju zaštite prava iseljenika i želim da podvučem činjenice navedene posebno u dopisu Miška Mandića iz Australije.
Naime, neshvatljivom pasivnošću crnogorske administracije dovedeni smo u neravnopravan položaj u odnosu na dijasporu iz drugih Ex-Yu republika. Crna Gora gotovo ni u jednoj zemlji gdje je naša dijaspora zastupljena u značajnijoj mjeri nije poslala notu kojom prihvata bilateralne ugovore koje je sa tom državom potpisala bivša domovina, a koji su po pravnoj sukcesiji prenijeti na Srbiju, tako da npr. na Kipru zbog lijenosti i neodgovornosti našeg MVP-a građani Srbije dostavljaju dokumenta bez apostila, priznaje im se npr. vozačka dozvola, penzioni staž i mnoga druga prava, dok je nas nekoliko stotina građana Crne Gore na Kipru toga lišeno!!!!
 

 Takođe želim da naglasim činjenicu koja se tiče ravnopravnosti naroda Crne Gore i njihovoj zastupljenosti u najvišim inokosnim državnim organima. Od vraćanja suvereniteta Crnoj Gori pa do danas sve tri najvažnije državne funkcije u Crnoj Gori: predsjednik Države, predsjednik Vlade i predsjednik Skupštine bili su isključivo Crnogorci, što nije korektno prema pripadnicima ostalih autohtonih naroda Crne Gore koji čine preko polovinu njenog stanovništva! Takođe, u drugom odnosu snaga koji nije nimalo nevjerovatan može se desiti, makar teoretski, da drugi autohtoni narodi u dogovoru svojih predstavnika zauzmu sve tri vodeće funkcije, što opet ne bi bilo pravedno prema najbrojnijem i državotvornom narodu, Crnogorcima! Mislim da i ovdje treba primijeniti neku vrstu pozitivne diskriminacije koju inače imamo kad je u pitanju zastupljenost pojedinih naroda u Skupštini Crne Gore i nekim drugim organima, pa bi mogli primijeniti pravilo da pripadnici najbrojnijeg naroda, Crnogorci, mogu pokrivati najviše dvije, a najmanje jednu od tri najznačajnije gore pomenute funkcije. Ovo više stavljam na tapet kao prijedlog za razmišljanje.

 

 

Predsjednik odbora za pravna pitanja

 

Mr Vladislav Vanja Popović

 

 


 
 
 

Odštampaj stranicu