Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt


 


IZVJEŠTAJ O RADU I INICIJATIVA ZA OTVARANJE CRNOGORSKOG KULTURNOG CENTRA U BEOGRADU 

- PRILOG 1-

Savjet za saradnju sa iseljenicima
Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta

IZVJEŠTAJ O RADU I INICIJATIVA ZA OTVARANJE CRNOGORSKOG KULTURNOG CENTRA U BEOGRADU
 

 

 

Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta sačinjavaju sljedeći članovi Savjeta  za saradnju
sa iseljenicima:

Mirko Zečević predsjednik,

članovi:
Emira Ličina,
Neven Pajović,
Milan Zlatičanin,
Milan Kujović,
Dijana Pajović,
Zoran Raičević 


 

Od formiranja Odbor je bio angažovan na osmišljavanju strategije budućeg rada, a prva konkretna inicijativa je otvaranje Crnogoskog kulturnog centra u Beogradu. Ovu inicijativu su podržale  Crnogorska nacionalna zajednica iz Beograda, Udruženje Nikola I iz Vrbasa i  Udruženje Crnogoraca Vojvodine Novi Sad.


Ovaj projekat, čiji bi realizator bila Vlada Crne Gore, od posebnog  je značaja za  očuvanje crnogorskog  identiteta u Srbiji. Zbog održavanja  kontakta sa građanima Crne Gore koji žive u Srbiji, kao i afirmacije crnogorske kulture, nacionalnog i državnog identiteta, neophodno je osnovati Crnogorski kulturni centar u Beogradu. Djelovanje centra moglo bi se ojačati širenjem sistema podružnica u svim sredinama gdje živi veći broj crnogorske populacije.

Crnogorski kulturni centar zbog svoje uloge i stvaralačkih potencijala koje će okupiti oko njega, mogao bi biti i centar crnogorske manjine u ovoj zemlji, njenog stvaralaštva i veza sa maticom. Očuvanje kulturnog identiteta od najveće je važnosti za jačanje i održanje nacionalnog identiteta Crnogoraca u Republici Srbiji.

Djelatnost CKC pokrivala bi više prioritetnih oblasti.  U prvom redu bi bila zastupljena kultura i umjetnost: književnost, izdavačka djelatnost, pozorište, likovna umjetnost, muzički život, film, informisanje, sport, istorija, istorijsko nasljeđe i reafirmacija nacionalnog bića Crnogoraca. CKC bi se bavio i društveno-političkim temama, kao i odnosima  Crne Gore sa Srbijom i mogućnostima njihovog unapredjenja.


U CKC bi bila zastupljena i ekonomija, u prvom redu trgovina, turizam, ekologija, a formirao bi se i Poslovni klub.


Na osnovu projektovanog plana, Centar bi imao 500-800 kvadratnih metara prostora.
U Centru bi bile sledeće prostorije:

1.     Galerija za izlaganje likovnih djela I tematskih izložbi (100 kv.metara)

2.      Sala za održavanje tribina I skupova od 100-150 mjesta

3.      Čitaonica, biblioteka, dokumentacioni centar

4.      Salon za manje skupove

5.      Kancelarija 5-6

6.      Klupski prostor
 

U CKC bili bi zaposleni  dirtektor, umjetnički direktor, poslovni sekretar, 2 do 3 urednika.
Centrom bi upravljao Upravni odbor, kog imenuje osnivač, programski savjet, kojeg delegiraju nadležne ustanove i institucije i programski savjet  za određene oblasti iz rada CKC.
Odbor za jačanje nacionalnog I kulturnog identiteta pripremio bi studiju izvodljivosti, koji bi bio osnova za formiranje Odbora Vlade, koji bi pripremio elaborat o osnivanju Crnogorskog  kulturnog centra u Beogradu.


Odbor za jačanje kulturnog i državnog  identiteta

Predsjednik, 
Mirko Zečević   
                     

        Beograd, 6.2.2017.  

 

Plan rada Odbora za jačanje državnog i kulturnog identiteta pri Savjetu za

saradnju sa iseljenicima Crne Gore

 

Procjena generalnog statusa Crnogoraca i crnogorskih iseljenika najbolje se može postaviti na
osnovu zadnjeg popisa gdje je naročito prisutna asimilacija na prostorima EX Jugoslavije a posebno Srbije.

 

Kako sačuvati crnogorsku dijasporu od procesa asimilacije?

1.   Rad državnih organa Crne Gore na očuvanju crnogorske dijaspore u svijetu i regionu prije svega
mora biti usmjeren na pomaganje crnogorskih iseljenika da se održe u svom kulturnom identitetu.
Njihovo održanje u kulturnom identitetu u osnovi će biti održanje i u nacionalnom identitetu.
Konsolidacija u ta dva identiteta stvara se osnova da identiteti dobiju i odgovarajuću političku notifikaciju.

Koji je rad na očuvanju kulturnog identiteta Crnogoraca smislen i provodiv?

1.   Najznačajniji crnogorski kulturni stvaraoci (bilo da su rođeni u zemlji prijema ili su došli iz Crne Gore) ili
su se odrodili od crnogorskog identiteta ili se ne usuđuju da ga jasno ispoljavaju.

2.   Odrođavanje bi dijelom bilo moguće spriječiti ako bi takvi stvaraoci osjetili da imaju ozbiljniji oslonac
u državi Crnoj Gori ili u utucajnim udruženjima  u zemljama u kojima žive crnogorski iseljenici.

3.   Kulturni identitet Crnogoraca najefikasnije bi se njegovao tako da on preko Odbora za jačanje
kulturnog identiteta obezbeđuje snažnu vezu sa državom Crnom Gorom i sa onim što je najvrednije
u aktuelnoj crnogorskoj kulturi.

4.   Ta ideja bi se mogla strateški realizovati ako bi se postepeno izgradio sistem kulturne saradnje
crnogorske dijaspore preko ovoga Odbora sa crnogorskim kulturnim institucijama, istaknutim
kulturnim stvaraocima i državnim institucijama kulture.

Kako i koje institucije Crne Gore bi mogle pomoći Savjetu za saradnju sa iseljenicima i Odboru za jačanje kulturnog identiteta?

U prvom redu pomoć i podrška očekivala bi se od Uprave za dijasporu odnosno od MVPa i
Ministarstva kulture Crne Gore.

Podrška bi trebala da bude moralna i finansijska. Moralna podrška nije prazna fraza za
Crnogorce i crnogorske iseljenike koji hoće da se održe u svom nacionalnom identitetu. Naprotiv,
svijest da iza konkretnih kulturnih akcija stoji država Crna Gora za crnogorce u dijaspori u principu
znači mnogo. Finansijska podrška trebalo bi da bude usmjerena za konkretne programe i projekte.

Nije isključena ni mogućnost da pojedini istaknuti crnogorski privrednici, ohrabreni MVPom i
Ministarstvom kulture, sponzorišu određene aktivnosti crnogorskih iseljenika.

Kako uspostaviti temelje za jačanje državnog i kulturnog identiteta?

1.   Promjena kulturnog obrasca koji korespondira sa započetim procesom modernizacije i evropeizacije
Crne Gore rukovodeći se sa tim da nacionalni identitet mora biti obezbjeđen i situiran fizički,
pravno, društveno i emocionalno u državi koja je i sama situirana u svijetu nacija i u skladu sa tim
izraziti odlučnost u preuzimanju i razvijanju duhovnih i kulturni paradigmi savremenog svijeta.

2.   Odlučnost za nemistifikovani isoriografski pogled u vlastitu narodnu i nacionalnu prošlost.

3.   Temeljno preispitivanje smisla vrijednosti nacionalne kulturne baštine.

4.   Prosvjetno apsolviranje kulturne baštine koja u sebi sadrži opštu civilizacijsku vrijednost, kao i
vrijednost međunacionalne i međukonfesionalne tolerancije.

5.   Sistematski, duhovni, naučni i kulturno-prosvjetni rad na profilaciji crnogorske nacionalne samosvjesti.

Organizovanost crnogorske nacionalne manjine.

Kao što smo rekli u Srbiji je galopirajuća asimilacija i predstavlja problem koji bi ipak trebao
nekoga da zabrine. Veoma mali broj je crnogorskih nacionalnih udruženja koja su utemenjena
u svom crnogorskom identitetu i koja rade bez ikakvih uslova. Većina udruženja su zavičajnog tipa
koja su formirana 90tih godina u cilju stvaranja kadrovske baze Pokreta za zajedničku
državu. Relativizovanje i izjednačavanje takvih udruženja sa nacionalnim udruženjima u Srbiji je vrlo
opasno i odgovara anticrnogorskoj politici. Kod aktuelnog konzula to je nešto sasvim normalno
a takav način razmišljanja može da nađe svoju utemeljenost jedino u raznim teorijama
socijalnog darvinizma gdje većina ima pravo da ugnjetava manjinu. Sa takvim stavom ne može se
zaustaviti asimilacija Crnogoraca u Srbiji niti izvršiti konsolidacija crnogorske nacije, potrebna je
potpuno radikalna promjena i usvajanje stava i principa države Crne Gore koja će podržati
nacionalna udruženja i koja daje sadržaje crnogorske nacije koja ne ide ispod dostojanstva matice
države kojoj pripadamo. Iz svega izloženog možemo zaključiti da je ovo neuralgična tačka što
se tiče crnogorskog iseljeništva i da treba podržati otvaranje crnogorskog Kulturnog centra.

Crnogorski kulturni centar u Beogradu

U nadležnosti Odbora za jačanje državnog i kulturnog identiteta je i otvaranje kulturnih centara
tamo gdje je to potrebno. Sigurno jedna od najbrojnije dijaspore uopšte je u Srbiji. Isto tako je tu i
najveća galopirajuća asimilacija Crnogoraca. Između svaka dva popisa nestane skoro po 50
posto Crnogoraca. Od 90tih godina na ovamo nestalo je 100 hiljada Crnogoraca u Srbiji. Radi se o
raznim vrstama asimilacije, od dobrovoljne do asimilacije pod pritiskom. Od 90tih godina do
danas crnogorska dijaspora u Srbiji se nalazi u posebnom političkom i duhovnom centru u kome se
kreirala anticrnogorska strategija usmjerena na negiranju postojanja crnogorske nacije i
privremenosti crnogorske države. To je naročito bilo izraženo u vremenu vladavine SPSa
a što je paradoksalno padom Miloševićevog režima i dolaskom Demokratske stranke na vlast pritisci
su se još više pojačali. Konkretno smo osjetili surovost političke manipulacije kada smo podnijeli
inicijativu za formiranje crnogorskog Nacionalnog Savjeta 23.06.2009 a tužbu podnijeli 15.07.2010.
Ipak 2014 godine Crnogorci su uspjeli da formiraju crnogorski NS čime je priznata crnogorska nacija.

Jedno od najistaknutijih oblika anticrnogorstva u Srbiji je izdavačka djelatnost. Brojni su naslovi, njih
preko dvjesta, objavljeni u različitim izdavačkim kućama. U njima se objavjuju falsifikovanje
crnogorske istorije, kulture i tradicije. Nova srpska politička misao, Pečat, Srpske dveri.... Mnogi od
naslova mogu se naći u skoro svim značajnijim beogradskim knjižarama, kao što je „U tuđem veku“,
„Dugo putovanje između klanja i oranja“, „Crnogorske ustaše“, „Crnogorci su Srbi“....
Poseban dio anticrnogorske izdavačke djelatnosti predstavljaju reprint izdanja Velimirovića,
Ljotića, Nedića...Nijedan crnogorski diplomatski predstavnik u Srbiji nikada nije reagovao na govor
mržnje koje šire takve publikacije i ugrožavaju dostojanstvo crnogorske nacije. Ono što je posebno
opasno anticrnogorstvo se pritajilo i u školskom sistemu. Svi udzbenici istorije za osnovnu i srednju
školu i sve istorijske događaje u hiljadugodišnjem periodu intepretiraju kao srpsku istoriju.

Nacrt CKC u Beogradu

Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta pri Savjetu za iseljenike pokrenuo je inicijativu za otvaranje Crnogorskog kulturnog centra u Beogradu. Ovu inicijativu su podržale  Crnogorska nacionalna zajednica iz Beograda, Udruženje Nikola I iz Vrbasa i  Udruženje Crnogoraca Vojvodine Novi Sad.
Ovaj projekat, čiji bi realizator bila Vlada Crne Gore, od posebnog  je značaja za  očuvanje crnogorskog  identiteta u Srbiji.
Zbog održavanja  kontakta sa građanima Crne Gore koji žive u Srbiji, kao i afirmaciji crnogorske culture, nacionalnog i državnog identiteta, neophodno je osnovati Crnogorski kulturni centar u Beogradu.
Iskustva oko djelovanja ovog centra mogla bi se primijeniti širenjem sistema podružnica u svim sredinama gdje živi veći broj crnogorske populacije.
Crnogorski kulturni centar zbog svoje uloge i stvaralačkih potencijala koje će okupiti oko njega, mogao bi biti i centar crnogorske dijaspore, njenog stvaralaštva i veza sa maticom.
Ovo je način kako Crnogorci da  se održe u svom kulturnom identitetu. Održanje kulturnog identiteta u osnovi će biti i održanje nacionalnog identiteta.
Djelatnost CKC podrazumijevalo bi više oblasti kojima bi se Centar bavio. U prvom redu bi bila zastupljena kultura i umjetnost: književnost, izdavačka djelatnost, pozorište, likovna umjetnost , muzički život , film, informisanje, sport, istorija, istorijsko nasljeđe i reafirmacija nacionalnog bića Crnogoraca.
CKC bi se bavio i društveno-političkim temama, međunaronim odnosom  Crne Gore sa Srbijom.
U CKC bi bila zastupljena i ekonomija, u prvom redu trgovina, turizam, ekologija, a formirao bi se i Poslovni klub.
Na osnovu projektovanog plana, Centar bi imao 500-800 kvadratnih metara prostora.


U Centru bi bile sledeće prostorije:


1.  Galerija za izlaganje likovnih djela i tematskih izložbi (100 kv.metara)
2.  Sala za održavanje tribina i skupova od 100-150 mjesta
3.  Čitaonica , biblioteka, dokumentacioni centar
4.  Salon za manje skupove
5.  Kancelarija  5-6
6.  Klupski prostor

U CKC bili bi zaposleni  dirtektor, umjetnički direktor, poslovni sekretar , 2 do 3 urednika.
Centrom bi upravljao Upravni odbor, kog imenuje osnivač, programski savjet, kojeg delegiraju nadležne ustanove i institucije i programski savjet  za određene oblasti iz rada CKC.
Odbor za jačanje nacionalnog i kulturnog identiteta pripremio bi studiju izvodljivosti, koji bi bio osnova za formiranje Odbora Vlade, koji bi pripremio elaborat  o osnivanju Crnogorskog  kulturnog centra u Beogradu.

 


Beograd                                     Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta,

27.09.2017                               Predsjednik,

                                                   Mirko Zečević

 

 

 

 
 

Odštampaj stranicu