Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG


Odluka o proglasenju nezavisnosti i Deklaracija Nezavisne RCG

 

ODLUKA O PROGLAŠENJU NEZAVISNOSTI REPUBLIKE CRNE GORE,

Podgorica, 03. jun 2006. godine

Izvršavajući odluku građana Crne Gore da se obnovi nezavisnost države Crne Gore i njen puni međunarodno pravni subjektivitet, slobodno donesenu na referendumu od 21. maja 2006. godine organizovanom u partnerstvu sa Evropskom unijom i utvrđenu Izvještajem Republičke komisije za sprovođenje referenduma o državno - pravnom statusu Republike Crne Gore, koristeći pravo iz člana 2 Ustava Republike Crne Gore i člana 60. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora;
Skupština Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 03. juna 2006. godine, na osnovu člana 81 tačka 2 Ustava Republike Crne Gore, donosi


O D L U K U

O PROGLAŠENJU NEZAVISNOSTI REPUBLIKE CRNE GORE


1. Republika Crna Gora je nezavisna država sa punim medjunarodno-pravnim subjektivitetom u njenim postojećim državnim granicama.

2. Republika Crna Gora, obnovom državne nezavisnosti, preuzima sve poslove koje je usvajanjem Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora povjerila da vrše institucije državne zajednice.

3. Republika Crna Gora primjenjivaće i preuzeće međunarodne ugovore i sporazume koje je zaključila i kojima je pristupila državna zajednica Srbija i Crna Gora, a koji se odnose na Crnu Goru i koji su u saglasnosti sa njenim pravnim poretkom.

4. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Crne Gore, shodno će se primjenjivati kao njeni propisi oni koji su na dan stupanja na snagu ove odluke važili kao propisi državne zajednice Srbija i Crna Gora, ako nijesu u suprotnosti sa pravnim poretkom i interesima Republike Crne Gore.

5. Republika Crna Gora urediće način preuzimanja poslova koji su do sada vršile institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora i posebnim aktima Skupštine i Vlade Republike Crne Gore utvrdiće i objaviti načela na kojima će se izgrađivati i voditi unutrašnja i spoljna politika.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se „Službenom listu Republike Crne Gore“ .


SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE
PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić

DEKLARACIJA NEZAVISNE REPUBLIKE CRNE GORE


Podgorica 03. jun 2006. godine.

Polazeći od viševjekovne državne nezavisnosti i međunarodnog priznanja Knjaževine Crne Gore na Berlinskom kongresu 13. jula 1878. godine;
Na osnovu slobodno izražene volje građana na referendumu o državno- pravnom statusu Republike Crne Gore odžanom 21. maja 2006. godine, a koji je sproveden u skladu sa medjunarodnim standardima i u saradnji sa Evropskom Unijom;
Iskazujući posvećenost održavanju i promovisanju međunarodnog mira i stabilnosti, potvrđujući spremnost da poštuje princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država, zalažući se za rješavanje međunarodnih sporova mirnim spredstvima, promovišući prijateljske odnose i saradnju sa svim zemljama na ravnopravnim osnovama;
Na osnovu Odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore i člana 81. tačka 2, Ustava Republike Crne Gore;

Skupština Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 3. juna 2006. godine donosi:


D E K L A R A C I J U

NEZAVISNE REPUBLIKE CRNE GORE


1. Republika Crna Gora, nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom, nastaviće da se izgradjuje kao građanska država, multinacionalno, multietničko, multikulturno i viševjersko društvo, zasnovana na poštovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava, prava manjina, principima parlamentarne demokratije, vladavine prava i tržišne ekonomije što će se unaprijediti donošenjem novog Ustava Republike Crne Gore.

2. Polazeći od obnovljene državne nezavisnosti, Republika Crna Gora:

- Prihvatajući principe utvrdjene dokumentima Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i drugih medjunarodnih organizacija, pokrenuće postupak za punopravno članstvo u njima;

- Prihvata i preuzeće prava i obaveze koji proističu iz dosadašnjeg aranžmana sa Evropskom unijom, Ujedinjenim nacijama, Savjetom Evrope i Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju i drugim medjunarodnim organizacijama, a koji se odnose na Crnu Goru i koji su u skladu sa njenim pravnim poretkom, pružajući punu podršku radu njihovih agencija i predstavništava na svojoj teritoriji;


- Potvrdjuje kao strateški prioritet ubrzano integrisanje u Evropsku uniju i odlučna je da nastavi efikasno ispunjavanje uslova i zahtjeva sadržanih u Kopenhaškim kriterijumima i Procesu stabilizacije i pridruživanja;

- Čvrsto je opredijeljena da pristupi evropskim i evroatlanskim-NATO bezbjednosnim strukturama i da nastavi da doprinosi učvršćivanju regionalne stabilnosti i bezbjednosti;

- Posvećena daljem napredaku u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, spremna je da ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva;

- Nastaviće i unaprijedi postojeću saradnju sa medjunarodnim finansijskim institucijama i pokrenuti postupak za regulisanje samostalnog članstva;

- Poštovaće principe međunarodnog prava, odluke Međunarodnog suda pravde i odlučna je da nastavi punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

3. Republika Crna Gora će na principima medjunarodnog prava uspostaviti i razvijati bilateralne odnose sa drugim državama, prihvatajući prava i obaveze iz dosadašnjih aranžmana i nastaviti sa aktivnom politikom dobrosusjedstva i regionalne saradnje.

4. Potvrđujući dobre namjere, Republika Crna Gora iskazuje poseban interes i punu spremnost da sa Republikom Srbijom, riješi dosadašnja medjusobna prava i obaveze i da razvija dobre i prijateljske medjudržavne odnose.

5. Deklaracija će se objaviti u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au