Program | Uprava | O nama | Reagovanja, pisma...Prezimena u CG l Plemena u CG
PLEMENA U CRNOJ GORI

 

Plemensko uređenje u Crnoj Gori

Nastanak plemena tekao je sporo, a počivao je na krvnom srodstvu. Ono je bilo najvažnije za konstituisanje bratstava, koja sačinjavaju pleme.
Bratstva su mogla biti i različitog porijekla, a usmena tradicija izgradila je svijest o porijeklu od jednog pretka. Drugi činilac bio je privredno-geografski, tako da je svako pleme imalo svoju teritoriju, koja je bila tačno ograničena i neprikosnovena, a branjena je, ako je trebalo i oružanom silom.
Teritorija plemena poklopila se s teritorijama "knežina", koje su bile sastavni djelovi nahija.
Broj knežina krajem 17. vijeka odgovarao je broju plemena u 19. vijeku.
Bratstvo su sačinjavali rodovi, a rodove kuće.
Svaki član kuće, roda bio je ravnopravan sa svim ostalim članovima. Ta rodovska demokracija prenesena je bila i na nivo plemena.
Vrhovni plemenski organ bio je zbor, kome je mogao, ili imao pravo, da prisustvuje svaki član plemena.
Zborovi (skupštine) odlučivali su o svim bitnim pitanjima života plemena.
Izvršni organ bilo je vijeće plemenskih glavara, koje su činili knez, glavari bratstva i, ponekad, ugledniji domaćini. Najutjecajniji glavari bili su iz najjačih bratstava.
Na čelu plemenske vojske, obično je stajao knez (vojvoda), a svi saplemenici bili su vojnici.
Bitna karakteristika svih plemenskih društava, pa i našeg u Crnoj Gori, Brdima i Hercegovini, bila su česta plemenska sukobljavanja. Uzroci ovih ratova bili su krvna osveta, prisvajanje, ili korišćenje pašnjaka i voda. Siromašna zemlja i nerazvijena privreda prouzrokovali su osobenu pojavu, koja se zove četovanje.
Čete i pojedinci preduzimali su pohode i na tuđe teritorije, upade na tuđa imanja i prepade na trgovačke karavane radi pljačke. Tako se ovaj oblik rata (četovanje) pretvarao u privrednu granu i to je normalno izazivalo reakciju turske države, koja je preduzimala kaznene vojne pohode.
Razmah i dugotrajno četovanje razvili su shvatanje kod Crnogoraca da je četovanje junačko djelo, da je, u stvari, borba za slobodu i nezavisnost, te da je za ratnika rad nedostojan. Sve ovo je imalo odraza i na narodnu pjesmu i, uopšte, usmenu tradiciju, koja je znatno uticala na oblikovanje svesti potonjih naraštaja. Stvarnost u Crnoj Gori obelježavala su i slaba javna bezbjednost i opšta pravna nesigurnost.
Sporove, bilo kog karaktera, rješavali su bratstvenički ili plemenski savjeti ili skupštine, na osnovu običajnog prava, ali je problem bio u izvršenju presuda.
Najteža kazna bilo je proterivanje iz plemena i oduzimanje imovine.
Krvna osveta, ponajviše je remetila međuplemensku slogu, ali ne do te mjere da je nadjačavala opštecrnogorski interes i svijest o jednorodnoj zajednici, koja je bila učvršćena vjerom, jezikom, tradicijom i zajedničkom borbom.
Jaku integrativnu ulogu igrala je Pravoslavna crkva, Cetinjska mitropolija, na čelu sa vladikom.

 

Plemena u Crnoj Gori dijele se u dvije grupe:

Prvu grupu čine crnogorska plemena, tj. plemena stare, istorijske Crne Gore - plemena podlovćenske Crne Gore, izmedju doline rijeke Zete i Skadarskog jezera s jedne  i Boke Kotorske s druge strane.
Naseljavaju četiri nahije:
Katunsku,
Lješansku,
Riječku i
Crmničku

Druga grupa zauzima uglavnom najvišu oblast zelene zone, između rijeke Zete i otprilike rijeke Lima i poznata je pod imenom Sedmoro brda ili samo kao Brda, a čine je:

Bjelopavlići (Vražegrmci, Martinići, Pavkovići i Petrušinovići);
Piperi (Crnci, Stijena i Đurkovići);
Kuči,
Vasojevići (dokomski i prekokomski),
Bratonožići,
Rovca,
Morača (Gornja i Donja)

kojima se pridodaju i starohercegovačka plemena:
Banjani,
Drobnjaci (sa Jezerima),
Šaranci,
Krivošije,
Piva,

pa primorska:
Paštrovići,
Grbljani


a tu su još:
Uskoci, 
Nikšići,
Grahovo, 
Trebješani,
Rudinjani,
Maleševci.

 

 

PLEMENA U PODLOVĆENSKOJ CRNOJ GORI


Svaka nahija se u PODLOVĆENSKOJ CRNOJ GORI dijelila na plemena a svako pleme na bratstva, koja zahvataju veća i manja naselja. Za veća naselja nema naročitog termina, nego se svako od njih označava samo svojim imenom. Takvo veće naselje sastoji se iz nekog broja manjih naselja, koja narod u Crnoj Gori kao i sva mala naselja uopšte, zove "selom" ili "seocem" ili raznim drugim imenima. Selo se sastoji iz porodica, koje mogu biti od istog ili od raznih bratstava, a zovu se imenima: "kuća", "dom", "familija" ili "famelja" i sl., "oganj" ili "ognjište", "veriga" i "kastriga".

 • KATUNSKA NAHIJA:
  Katunska Nahija se dijeli na devet plemena:
  Cetinjsko Pleme (Bajice;Donji Kraj; Gnjijevin Do; Jabuka; Bjeloši; Očinici; Ugne) .... karta Cetinjskog plemena
  Pleme Njeguši
  (Dugi Do; Herakovići ili Erakovići; Velji Kraj; Kopito; Vrba; Rajičevici; Velji Zalaz; Mali Zalaz; Žanjev Do; Mirac; Majstori) ... karta Njeguša
  Pleme Ćeklići
  (Kućišta; Vuči Do; Krajnji Do ili Pod-Bukovicu; Vojkovići; Milijevići; Petrov Do; Dragomi-do; Jezer) ... karta Ćeklića
  Pleme Bjelice (Dub; Prediš; Lješev Stup; Malošin Do; Ublice; Dide; Tomići; Mikulići)
  Pleme Cuce - Velje i Male (Velje Cuce: Zaljut; Grepca; Trešnjevačka opština)(Male Cuce: Trnjine; Rovine; Pretin Do ili Prentin Do; Vrljerog; Kobilji Do) ... karta Cuca ... karta Cuca br 2
  Pleme Ozrinići
  ili Kčevo ili Kčevljani (Kčevo; Donji Kraj; Ožegovice; Ubli; Poljane; Lastva; Velestovo; Markovina; Zagreda)
  Pleme Pješivci (Gornji Pješivci: Stubica; Povija; Cerovo)(Donji Pješivci: Drenovštica; Milojevići; Vitasovići; Bogmilovići; Zagorak i Selišta; Do)
  Pleme Zagarač ili Zagarače (Gornje Zagarače: Mijogošt; Mušterovici; Đuričkovići)(Donji Zagarač ili Jednoše ili Jednoško Polje: Povrpoljina ili Povrpolje; Osoje; Prisoje; Podnodoljina ili Podnopolje)
  Pleme Komani (Bandići): Đeđeza; Mokanje; Milate Bandićske; Župa Bandićska; Mugošina Livada ili Livada)("Komani" u užem smislu: Milate "Komanske"; Dolovi; Zeleni Dolovi; Crvena Paprat; Župa Bezdanska; Baloče; Ora'ovica; Ćava ili Ćafa)  
 • LJEŠANSKA NAHIJA: (karta Ljesanske nahija )
  Cijela Lješanska Nahija smatra se kao jedna velika oblasna i narodna cijelina sa nepotpunim plemenskim karakterom. Podjela ide na veća i manja naselja (sa manjim djelovima:"selima" i "seocima") i na dva "plemena", Gradac i Draževinu. Kako ova dva "plemena" nijesu prava plemena to ih stavljamo pod znake navoda.
  Orasi; Štitari; Releza; Ćepetići; Progonovići; Buronje; Stanisaljići; "Pleme" Gradac; "selo" Gradac; Parci; Župa Gradačka; "Pleme" Draževina; Gornji Kokoti sa Lekićima; Farmaci ili Varmaci; Šteke ili Šteci; Kruse; Beri.
   
 • RIJEČKA NAHIJA:
  Pleme Ceklin
  Pleme Kosijeri
  Pleme Dobrsko Selo
  Pleme Ljubotinj
  Pleme Građani

 • CRMNICA (ili CRMNIČKA NAHIJA):
  Pleme Podgor (Utrg; Ovtočići ili Optočići; Orahovo; Kruševica; Braćeni)
  Pleme Dupilo (Dupilo; Papratnica; Trnovo)
  Pleme Brčeli  ili Brčelo (Gornji Brčeli; Donji Brčeli; Tomići; Brijege)
  Pleme Gluhi Do (Gluhi Do; Bukovik)
  Pleme Sotonici (Sotonići; Mačuge)
  Pleme Limljani
  Pleme Boljevići ("Boljevići"; Godinje; Vir)

 

BRDA

Brda, u koja spadaju Bjelopavlići, Piperi, Kuči, Bratonožići, Rovca, Morača i Vasojevići, sve do vremena knjaza Nikole (1841 - 1860 - 1921) “uzimana su ne samo kao jedan geografski, nego i etnografski pojam, koji u odnosu na Crnogorce čini zaseban individualitet. Otuda se vladike i knjaz Danilo (1826-1860), pa i knjaz Nikola prvih godina svoje vlade, potpisuju kao gospodari ‘crnogorski i brdski’. U Zakoniku Petra I, Svetog Petra Cetinjskog (1747 - 1803) od 18. oktobra 1798. godine uzimaju se dva pojma za gradjane države: Crnogorac ili Brdjanin. Isto tako u Zakoniku knjaza Danila od 1855 godine taj dualizam države je naglašen (‘Svaki Crnogorac i Brdjanin jednak je pred sudom’) ... Brdjani su u daljoj prošlosti označavali sedam plemenskih jedinica, potpuno zasebnih i nezavisnih od Cetinja’ (Vl. Vlahović, Zapisi Cetinje 1939 g.).

 

 • KUČI    (karta Kuča , karta Kuča br 2)

  Kuči su jedno od većih brdskih plemena u sastavu Crne Gore. Prostire se na oko 300 kvadratnih kilometara.
  Plemenska oblast Kuča čini geografsku cjelinu, omedjenu od okolnih plemena visokim planinama i dubokim riječnim dolinama. Zemljište se od juga ka sjeveru stepeničasto penje i prelazi u visoravan, gdje je planina Žijevo (2023 m) sa mnogim ograncima. Ovaj južni dio plemenske oblasti je sjedište plemena. Tu je zemljište sastavljeno od krečnjaka i predstavlja jedan od najdivljačnijih predjela našeg karsta. I sjevernom dijelu je planina Kom kučki (2487 m). Oblast oko Koma je bogata vodom, šumama i dobrim pašnjacima. U njoj nema stalnih naselja, služi kao ljetnje pasište. Terase južnih Kuča imaju primorsku klimu; tu radjaju smokve, šipci i vinova loza. Na visoravni oko Žijeva i Koma klima je oštrija. ... Pleme KUČI

   
 • VASOJEVIĆI   (karta Vasojevića, karta Vasojevića br 2)

  Pleme Vasojevići naseljava prostor Lijeve Rijeke u slivu Morače i na Tari ispod Komova, predio oko gornje doline Lima, i oko stare Budimlje.
  Rodonačelnik Vasojevića Vaso je, po legendi, imao još četiri brata koja su takođe bili rodonačelnici velikih plemena: Pipo je osnovao pleme Pipera, Ozro Ozriniće, Kraso albansko pleme Krasnići, a Oto takođe albansko pleme Hoti!
  A sam Vaso je, navodno, imao četiri sina - Raja, Novaka, Mija i Šura.
  Najmlađi Šuro se odselio u Crmnicu i od njega je nastalo veliko bratstvo Šurovići a od ostala tri Vasova sina razvile su se tri velike bratstveničke grupe u Vasojevićima - Rajevići, Novakovići i Mijomanovići. ... Pleme VASOJEVIĆI


   
 • PIPERI   (karta Pipera )
   

  Piperi su, uz Bjelopavliće, prvo brđansko pleme koje je ušlo u sastav Crne Gore i to nakon bitke kod Martinića 1796. godine, u kojoj su Brđani i Crnogorci porazili šest puta brojniju tursku vojsku.

  Piperi su jedno od crnogorskih plemena koja pripadaju grupi brdjanskih plemena  u današnjoj Crnoj Gori. Piperi kao pleme i istorijski region, obuhvataju oblast koju čini trougao između rijeka Zete i Morače, sjeverno od današnje Podgorice.
  Tačan početak nastanka Pipera ostaje i danas nepoznat. Prvi put se spominju u Mletačkim spisima sredinom 15. vijeka, a kao brdsko pleme u pravom smislu te riječi, poput Kuča i Bjelopavlića, formirani oko 16. vijeka. ... Pleme PIPERI

   

 • ROVCA   ( karta Rovaca , karta Rovaca br 2)


  Rovca se nalazi u trouglu koji formiraju Podgorica, Nikšić i Kolašin (u dijelu koji je bliži Kolašinu), u samom centru teritorije Crne Gore, i grubo se geografski poklapa sa dolinom rijeke Mrtvice koja se uliva u Moraču a dijelom se poklapa sa slivom same Morače, nizvodno od ušća Mrtvice. U pitanju je veoma strm predio, razrovan jarugama, urvinama i rovovima, po kojima je Rovca i dobila ime. To ime je veoma staro; prvi put se pojavljuje u pisanim dokumentima 1477. u Turskom defteru, kada je popisano rovačko stanovništvo. ... Pleme ROVCA

   
 • BJELOPAVLIĆI   (karta Bjelopavlića )


  Bjelopavlići su crnogorsko pleme, potomci Bijelog Pavla i slave Svetu Petku. Bjelopavlići su jedno od sedam brdskih plemena (Brđani) na teritoriji Crne Gore.
  U istorijskim izvorima prvi put se spominju u Dubrovniku 1411. godine. Otac Bijelog Pavla je bio Leka, koji nije bio istorijska ličnost ali je zato prema mitu koji i danas živi među Bjelopavlićima “u svoje pero” bio najljepši čovjek ovih prostora! Na ovom tragu “naslonjen” je i glas o  Bjelopavlićima kao naočitim ljudima.
  Ima nekoliko teorija i predanja o porijeklu rodonačelnika ovog plemena Bijelog Pavla.
  Prema podacima koji se mogu naći u  Dukljanskoj hronici Bela Pavlimir je bio unuk kralja Radoslava, rođen sredinom 9. vijeka, od majke Rimljanke, a prema drugoj verziji koju tehnikom “s koljena na koljeno” čuvaju Albanci iz Metohije, Bijeli Pavle je bio zapravo Palji Bardi, sin Leke Dukađinija, metohijski vojvoda koji je živio u okolini Đakovice! .... Pleme BJELOPAVLIĆI


   
 • BRATONOŽIĆI    ( karta Bratonožića )


  Bratonožići spadaju među najmalobrojnija plemena u Crnoj Gori, ali iza sebe imaju veliku ratničku istoriju. Po tvrdnjama bratonoških hroničara ovo pleme nikada stvarno nije bilo potčinjeno turskom carstvu!
  Imenom Bratonožići naziva sa pleme ali i oblast koja se na zapadu graniči Moračom a na istoku i jugoistoku Malom Rijekom.
  O tom stanovništvu, međutim, u sačuvanim istorijskim spisima nema pomena, a prvi književni podaci o ovom plemenu nalaze se u zapisima Marjana Grbičića koji početkom 17. vijeka pominje da su Bratonožići, Kuči i druga brdska plemena bila odmetnici prije nego su potpali pod tursku vlast. ... Detaljnije o BRATONOŽIĆIMA

   
 • MORAČA    ( karta Moračana )
   

  Moračani su jedno od sedam brdskih plemena koji se dijele na Gornju i Donju Moraču graniče se na istoku sa Vasojevićima, Kučima i Bratonožićima; na zapadu sa Rovcima, a na sjeverozapadu sa Uskocima.
  Najveća sela Gornje Morače su: Ljuta, Dragovića Polje, Bojići, Ljevišta, Starče, dok su najpoznatija bratstva: Pekovići, Dragovići, Dulovići, Tomići i Bojići.
  Najpoznatija bratstva Donje Morače su: Braunovići, Radovići, Rakocevici, Vujisići, Medenice, Perovići, dok su najveća sela: Đurđevina, Bare, Prekobrđe, Crkvina, Bistrica.
  Smatra se da je Moračanima pradomovina riječni tok Labe .... Detaljnije o MORAČANIMA
   

 

 

OSTALA PLEMENA U CRNOJ GORI

 • BANJANI   ( karta Banjana , karta Banjana br 2 )

  Banjani su crnogorsko, dinarsko pleme, koje je u vrijeme turske okupacije pripalo Hercegovačkom sandžakatu, a sada suvremenoj Crnoj Gori u čiji sastav su se vratili, neznatnim dijelom 1860, a konačno 1878. godine. Naime,  poznato je da su Banjani, i prije dolaska Turaka, pripadali Crnoj Gori, Zeti i Duklji, i da su njima vladale crnogorske dinastije  Crnojevići,  Balšići i Vojislavljevići, kao i guvernadurske familije.
  Zauzimaju središnji prostor između Nikšića i Bileće – od vrhova 
  Njegoša, gdje su u njegovom podnožju, u selu Muževice živjeli preci crnogorske Dinastije Petrović - Njegoš, do rijeke Trebišnjice, odnosno do današnjeg Bilećkog jezera. Površina im je, po slobodnoj procjeni, oko 380 kvadratnih kilometara. .... DETALJNIJE O BANJANIMA

   
 • PIVA     ( karta Pive )

  Piva je u slivu rijeka Komarnice, Pive i Tare, a između planina Durmitora, Maglića, Vlasulje, Golije i Vojnika. Na istoku je Pive Drobnjak, na zapadu Gacko i Golija, a na jugu Šipačno. Do godine 1875 Piva, je bila pod turskom upravom, a od toga vremena do našega ujedinjenja bila je u sastavu Crne Gore.
  Granica Pive, prema Drobnjaku, polazi od Tovarovca, na lijevoj obali Komarnice, u samom kanjonu prema Dubrovsku, pa ide, preko rijeke, uz Brijeg, kosom u Kamenicu, na putu Dubrovsko-Bezuje, u Dragaljevu. Odatle granica ide u Ležakovac, u njegov najviši vrh, pa u granicu na pomol Studenoj. Iz ove "granice", granica ide u Lonac Kamen u Studenoj pa u Prijespu, više Bobana, zatim u vrh Prutaša. Od Prutaša granica ide u Škrčko Ždrijelo, pa u Soje, zatim kosom planine do Pašine Gomile. Iz Pašine Gomile granica ide u Štulac, pa između Tepaca, i sela Crne Gore spušta se u Taru u Jezik. ... DETALJNIJE O PIVI I PIVLJANIMA

   

 • DROBNJAK    ( karta Drobnjaka )

  Drobnjaci su vrlo staro i organizovano pleme, po mnogo čemu karakteristično - vječiti slobodari i ratnici, učesnici u svim bitkama, bojevima i ratovima za slobodu i oslobođenje.
  Granice su mu na istoku Šaranci i Gornja Morača, na jugu Nikšićko polje i Župa, na zapadu Piva i na sjeveru Rijeka Tara. Planina Ivica dijeli Drobnjak na dva morfološki različita dijela: Drobnjačko korito i visoravan Jezera. Glavna mu je varošica Šavnik. ... Pleme DROBNJAK

   
 • KRIVOŠIJE   ( karta Krivošija )

  Krivošije čine tri područja Gornje Krivošije i Donje Krivošije, koje su dvije zasebne mjesne zajednice, te Ledenice, koje se nalaze u mjesnoj zajednici Risan.
  Naselja u Krivošijama su Crkvice (Gornje i Donje), LedeniceDragaljHan, Malov , Knežlaz, PoljiceZvečava. Ova sela čine male grupe kuća koje su, prilagođavajući se konfiguraciji terena, podignute bez naročitog reda. Danas je većina sela skoro napuštena.
  Krivošije su rtom Pazua podeljene na Gornje i Donje Krivošije. ... Pleme KRIVOŠIJE   
 • ŠARANCI    ( karta Šaranaca )
   

  Šaranci su crnogorsko pleme koje se uz Drobnjake borilo protiv Osmanlija, iako su se smatrali rivalima. Česte su bile i krvne osvete. Poslije Berlinskog kongresa 1878. godine Šaranci ulaze u sastav Crne Gore. Poslije oslobođenja crnogorskog dijela Sandžaka jedan dio se preselio u te krajeve.
  Iako im se teritorije graniče i vezuju ih brojne rodbinske veze Šaranci, dakle, nijesu dio Drobnjaka, kao što se ponegdje navodi, već posebno pleme.
  U više istorijskih spisa navodi se da je konačno razgraničenje između Drobnjaka i Šaranaca izvršeno nakon 1878. godine kada su Šaranci uključeni u sastav Crne Gore. ... Pleme ŠARANCI

   

 

PRIMORSKA  PLEMENA:

 • PAŠTROVIĆI   ( karta Paštrovića )

  Paštrovići se prostiru na uskom priobalnom pojasu od Kufina do Babinog Dola kod Bečića. Zahvaljujući blagoj klimi i pogodnim župskim mjestima, tu su bila naselja još u praistorijsko doba. Kamene gomile, kojih ima duž čitave oblasti, svjedoče o njenoj ranoj naseljenosti. Nekada su tu živjeli Iliri, Rimljani, Vlasi i Arbanasi.
  Iz ilirskog vremena ostali su izvjesni toponimi.
  Pa i samo etničko ime Paštrovići izvedeno je od ilirskog ličnog imena Pastro /Pastroje/.
  Kod ovog imena isti je korijen kao kod latinske riječi pastor /pastir/.
  Slovensko stanovništvo, koje se kasnije naselilo, primilo je ime starosjedelaca, i to kao geografski i etnički pojam. Prvi odnosi između starosjedelaca i doseljenika bili su neprijateljski.
  Sloveni nijesu potpuno istisli starosjedioce, već su se naseljavali u manjim grupama. Među njima je bilo uzajamnih veza i izvjesnog stapanja, što pokazuju i sačuvani toponimi.
  U Barskom rodoslovu Pop Dukljanin navodi mnoge toponime u Duklji, ali oblasni naziv Paštrovići ne pominje, već samo Lastva. To je prvi pomen paštrovačke teritorije, i to u vezi sa kraljem Radoslavom, koji je živio krajem 8. i početkom 9. vijeka. ... Pleme PAŠTROVIĆI

   
 • GRBALJ     ( karta Grblja , karta Grblja2)

  Tako je završena priča o starim Grbljanima, koji su bili mješavina Slovena, Arbanasa i Vlaha. I to je kraj priče o etničkim Slovenima u Boki Kotorskoj, koji su i u tom dijelu zapadnog Balkana uništeni u haosu koji su izazvali Turci upavši na Balkan u 14. vijeku. Svakako, i poslije raseljavanja Grblja 1452. i danas, u Boki Kotorskoj ima ljudi koji su slovenskog porijekla, ali Sloveni poslije 15. vijeka kao homogena etnička grupa više na tom području nijesu postojali. 
  Od ugušenja pobune 1452. poluprazni i spaljeni Grbalj naseljavaju skoro isključivo Crnogorci i nešto malo Hercegovci.
  Poslije srednjeg vijeka Grbalj naseljavaju Crnogorci ... Pleme GRBLJANIDETALJNIJE I O PLEMENIMA:

 • USKOCI   ( karta Uskoka )

  Ovu teritoriju su prvo naselili Iliri i to nihovo ratničko pleme Autarijati po kojima je rijeka Tara dobila naziv. U IV vijeku prije Nove ere na Balkansko poluostrvo prodrli su Kelti koji su potisli Autarijate s ove teritorije. Od II vijeka prije Nove ere pa do početka Nove ere Rimljani su osvojili balkansko poluostrvo i zadržali ga do polovine VII vijeka kada su ga naselili Sloveni.
  Na području Uskoka postojala su naselja još u metalno doba o čemu svjedoče arheološka otkrića. Prije II svjetskog rata iskopana je sjekira nedaleko od Boana koja datira iz 1500 godine prije Nove ere iz razvijenog brončanog doba.  .... Pleme USKOCI

   
 • NIKŠIĆI    ( karta Nikšića )
   

  Istorija župskog kraja govori o održivosti Župe kroz vjekove. Zbog povoljnih fizičko-geografskih uslova, relativno blage klime, prostranih pašnjaka u okolini iobilja vode, pretpostavlja se da je Župa bila naseljena u vremenu prvih naseobina na području Crne Gore.
  Iz najstarijih vremena na pojedinim lokalitetima nađene su alatke od kamena, strugalice od krečnjaka, kamene sjekire od krečnjaka I jedna igla od bronze. … Pleme NIKŠIĆI

   

 • GRAHOVO    ( karta Grahova )

  Područje Grahova se nalazi između Cuca, Krivošija, Banjana i Rudina nikšićkih i kako se nekad računalo, na tromeđi Crne Gore, Boke Kotorske i Hercegovine. Središnje naselje Grahovskog kraja je Grahovo, malo planinsko mjesto sa suvim krškim poljem, zatvoreno visokim planinama: Delevcem, Liscem, Bijelom Gorom, Jastrebicom, Kosmačem, Božurovim brdom i drugim. .... Pleme GRAHOVO

   
 • TREBJEŠANI        ( karta Trebješana )

  Trebješani su pleme (ogranak plemena Nikšića), koje je živjelo nedaleko od Nikšića, oko brda Trebjesa, Slivlja i Ozrinića. Godine 1711. učestvuju u ratu protiv osmanske vlasti. Pleme je tada brojalo i do 1.000 boraca. Pod pritiskom Osmanlija, morali su se iseliti (1711) na Čevo, gdje su živjeli sljedećih 30 godina.
  Po povratku u okolinu Nikšića, nastavljaju se suprostavljati Osmanlijama, pod čijim su pritiskom ponovo bili prinuđeni na iseljavanje. Jedan dio Trebješana se, 1804. godine, iselio u Rusiju (23 porodice sa 97 članova), u selo kojem su dali ime Serbka. Dio njih je privremeno prešao u Gornju i Donju Moraču, a 1804. su prešli u Drobnjake (Strug, Malinsko i Sirovac). Na prostoru Drobnjaka su formirali novo pleme, Uskoke. .... Pleme TREBJEŠANI

   
 • RUDINJANI (OPUTNE RUDINE)     ( karta Rudinjana )

  Oputne Rudine su predio od više sela na zapadu Crne Gore. Čitavom svojom površinom pripadaju  opštini Nikšić. Područje je dugačko oko 40, a široko u prosjeku 6 km. Prostire se pravcem jugozapad-sjeveroistok (uz granicu sa BiH). S istočne strane se nalaze Banjani.
  Tlo je brdovito i bezvodno. Kišnica se čuva u čatrnjama i ublovima. Klima je kontinentalna. Živi se uglavnom od zemljoradnje i stočarstva. Domaćinstva su većinom staračka. Oputne Rudine su poznate po bitci  na  Vučijem Dolu s Turcima 1876. godine i po naselju i ublu Turuntaš čijoj se vodi po legendi pripisuju neka čudna svojstva.  ... Pleme RUDINJANI

   
 • MALEŠEVCI

  Maleševci (jednina Maleševac) su stari, veoma razgranati rod. Ovaj rod potiče iz Maline, danas pustog selišta između Bileće i Trebinja u istočnoj Hercegovini. Jednu od specifičnosti Maleševaca predstavlja slavljenje krsne slave Sv. Ignjatije Bogonosac.
  Predanja o porijeklu i prošlosti roda Maleševaca veoma su rasprostranjena po Hercegovini, dok su po drugim oblastima relativno rijetka. U Hercegovini vlada opšte mišljenje, da su sve tamošnje porodice koje slave sv. Ignjatija Bogonosca porijeklom od roda Maleševaca. Danas se ni jedna od tih familija ne preziva Maleševac, pošto su vremenom sve one prihvatile novija prezimena. ... MALEŠEVCI
    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au